• Na osnovu Pravilnika o državnim reprezentacijama, zaključka sa XI sjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, te prijedloga Komisije za stručna pitanja, Rukometni savez BiH raspisuje javni konkurs/natječaj za sljedeće pozicije:

1.      GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U14 na mandatni period 2018-2022
2.      GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U16 na mandatni period 2018-2022
3.      GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U18 na mandatni period 2018-2022

4.  GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U20 na mandatni period 2018-2022

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete:

1. Najmanje zvanje višeg sportskog trenera
2. Igračko i trenersko iskustvo (minimalno 3-5 godina)u najvišem državnom rangu natjecanja
3. Govori jedan od službenih jezika EHF-a
4. Zastupa interese rukometa u BIH kao i državu BIH
5. Motiviranost i spremnost na timski rad
6. Poznavanje rada na računaru

Poslovi i zadaci:

-izrada četverogodišnjeg plana i programa reprezentacije
-prijedlog suradnika i to: treneri i fizioterapeut
-odabir potencijalnih kandidata reprezentacije
-odabir užeg spiska reprezentativaca za svaki ciklus
-stručno vođenje utakmica kao i trenažnog procesa
-suradnja sa trenerima reprezentativaca
-tromjesečno izvješće o radu  kao i godišnji izvještaj Komisiji za stručna pitanja u čijem radu i sam učestvuje za vrijeme svog mandata
-po pozivu učestvuje i daje izvješće UO RSBIH
-izrada pojedinačnog programa rada reprezentativaca
-kontinuirano praćenje forme

Dokumentacija koja je potrebna za prijavu:

–       Prijava (kontakt podaci i potpisana prijava)
–       Biografija/životopis
–       Motivacijsko pismo
–       Izvod iz matične knjige rođenih
–       Dokaz o stručnoj spremi (ovjerene kopije)
–       Dokaz o igračkom / trenerskom iskustvu (original ili ovjerene kopije nadležnog organa)
–       Dokaz o poznavanju jednog od službenih jezika EHF
–       Dokaz o poznavanju rada na računaru

Prijave za konkurs/natječaj se dostavljaju na e-mail adresu Rukometnog saveza BiH, ruksavez@bih.net.ba  u jednom skeniranom dokumentu (PDF) sa numerisanim i parafiranim stranicama.

Konkurs će biti objavljen na službenoj stranici RSBiH, www.rsbih.com i ostaje otvoren do 27.07.2018. godine.
Komisija za stručna pitanja će sačiniti rang listu najuspješnijih kandidata i istu proslijediti UO RSBiH. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.